preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek

 > Natječaji
NATJEČAJI

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA
OSIJEK, KRSTOVA 99
KLASA: 112-07/19-07-01
URBROJ:2158-17-01-19-21

U  Osijeku  19. ožujka  2019.

                                                                                          

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica edukacijski

                 rehabilitator

           Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto  učitelj/ica edukacijski rehabilitator  -  1 izvršitelj  na određeno puno radno  vrijeme – zamjena za odsutnu učiteljicu  –rad u posebnom odjelu  objavljenom dana 4.3.2019 na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja,  dana 18.3. 2019. sklopljen ugovor o radu s  Ines Kiseljak , magistra primarnog obrazovanja  koja udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                                 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                 dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA
OSIJEK, KRSTOVA 99
KLASA: 112-07/19-07-01
URBROJ:2158-17-01-19-20

U  Osijeku  19. ožujka   2019.

                           

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave                  

                Izvješćujemo Vas da  je prema natječaju za radno mjesto  učitelj/ica razredne nastave -  1 izvršitelj  na određeno puno radno  vrijeme  za rad u područnoj školi Sarvaš zamjena za vrijeme bolovanja – objavljenom dana 4.3.2019 na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja,  dana 18.3. 2019.   sklopljen ugovor o radu s Ivanom Janjatović,  magistra primarnog obrazovanja  koja udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                  

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12. 94/13 i, 152/14., 7/17. i 68/18),  ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja  Osijek, objavljuje
 
                                                    NATJEČAJ

                                        za popunu radnih mjesta

 

  1. Učitelj/ica edukacijski rehabilitator – 1 (jedan) izvršitelj na  određeno puno  radno vrijeme – rad u posebnom odjelu- zamjena za odsutnu učiteljicu  
  2. Učitelj/ica razredne nastave    – 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno  radno vrijeme   za rad u PŠ Sarvaš – zamjena za vrijeme bolovanja

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:  kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.)
 

 Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj  kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od   kaznenih     djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- potvrdu o  podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) ne stariju od dana objave ovog natječaja

Priložene isprave dostavljaju se  u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 Rezultati natječaja biti će objavljeni na  mrežnim stranicama Škole   http://os-ljgaja-skole.hr/

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo  prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri  zapošljavanja na temelju  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,(Narodne novine,broj157/13.152/14. i 39/18.) uz prijavu na  natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđivanom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje ,ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)  uz prijavu na natječaj dužan je osim   ispunjavanja  traženih uvjeta,  priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Ljudevita Gaja da može prikupljati i obrađivati  osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679) o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole.

 Osnovna škola Ljudevita Gaja

Krstova 99 31000 OSIJEK s naznakom «Za natječaj»

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana    4. ožujka  2019. godine i traje do 12. ožujka   2019.

 

KLASA:112-07/19-07-01                                                      Ravnateljica

URBROJ:2158-17-01-19-5                 dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić          

Osijek,4. ožujka   2019.

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 94/14. i 127/17.) ravnateljica  Osnovne škole Ljudevita Gaja  Osijek objavljuje

 

                                                               JAVNI POZIV

                      ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA

                                  RADNOG ODNOSA

 

 

1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG -  1 izvršitelj , stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijava na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- dokaz o državljanstvu

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje).

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanju o nezaposlenosti

 

Na javni poziv se mogu javiti nezaposlene osobe prema uvjetima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:

                    OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

                     Krstova  ulica 99, 31 000 OSIJEK

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole

http://os-ljgaja-skole.hr

 

Javni poziv je objavljen na mrežnim i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole  Ljudevita Gaja  dana 29. 1. 2019 . i traje do 6. 2. 2019.

 

KLASA: 112-07/19-07-01

URBROJ: 2158-17-01-19-1
U Osijeku, 29.1.2019.

RAVNATELJICA

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić
 

 

 


 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

OSIJEK, KRSTOVA 99

KLASA: 112-07/18-07-01

URBROJ:2158-17-01-18-195

U  Osijeku  17. prosinca  2018.

                                                         

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto stručni suradnik rehabilitator

                Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto  stručni suradnik rehabilitator  -  1 izvršitelj  na određeno puno radno  vrijeme – objavljenom dana 3.12.2018 na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja,  dana 14.12. 2018. sklopljen ugovor o radu s Dorom Akšamović, magistra edukacijske rehabilitacije koja udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

  Ravnateljica:

 dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

OSIJEK, KRSTOVA 99

KLASA: 112-07/18-07-01

URBROJ:2158-17-01-18-196

U  Osijeku  17. prosinca  2018.

                                                         

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj razredne nastave u produženom boravku

                Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto  učitelj razredne nastave u produženom boravku-  1 izvršitelj  na neodređeno puno radno  vrijeme  za rad u područnoj školi Sarvaš – objavljenom dana 3.12.2018 na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja,  dana 14.1. 2019. biti  sklopljen ugovor o radu s Marijom Zbožil, magistra primarnog obrazovanja  koja udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

  Ravnateljica:

 dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

OSIJEK, KRSTOVA 99

KLASA: 112-07/18-07-01

URBROJ:2158-17-01-18-197

U  Osijeku  17. prosinca  2018.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica

                Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto  spremač/ica- 1 izvršitelj  na određeno puno radno  vrijeme  za rad u područnoj školi Sarvaš – objavljenom dana 3.12.2018 na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja,  dana 14.1. 2019. biti  sklopljen ugovor o radu s Brankicom Brlić, NSS  koja udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 Ravnateljica:

 dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

OSIJEK, KRSTOVA 99

KLASA: 112-07/18-07-01

URBROJ:2158-17-01-18-198

U  Osijeku  17. prosinca  2018.

                                                                              

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto kuhar/ica

                              Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto  kuhar/ica  -  1 izvršitelj  na određeno puno radno  vrijeme  objavljenom dana 3.12.2018 na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja,  dana 14.12. 2018. sklopljen ugovor o radu s  Đurđicom Lerinc- ugostiteljski radnik smjer-priprema hrane-samostalni kuhar, koja udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 Ravnateljica:
 dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

OSIJEK, KRSTOVA 99

KLASA: 112-07/18-07-01

URBROJ:2158-17-01-18-194

U  Osijeku  17. prosinca  2018.

               

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica edukacijski rehabilitator

         

       Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto  učitelj/ica edukacijski rehabilitator  -  1 izvršitelj  na neodređeno puno radno  vrijeme – rad u posebnom odjelu  objavljenom dana 3.12.2018 na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja,  dana 14.12. 2018. sklopljen ugovor o radu  na određeno vrijeme s  Jelenom Novaković, magistra primarnog obrazovanja  koja udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Ravnateljica:
dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                             Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12. 94/13 i, 152/14., 7/17. i 68/18),  ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja  Osijek, objavljuje
 
                                                                      NATJEČAJ

                                                            za popunu radnih mjesta

 

  1. Učitelj/ica edukacijski rehabilitator – 1 (jedan) izvršitelj na  neodređeno puno  radno vrijeme – rad u posebnom odjelu
  2. Stručni suradnik/ca  rehabilitator – 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za odsutnog stručnog  suradnika
  3. Učitelj/ica razredne nastave  u produženom boravku  – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno puno  radno vrijeme   za rad u područnoj školi Sarvaš
  4. Kuhar/ica – 1(jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja
  5. Spremač/ica- 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme za rad u područnoj školi u Sarvašu – zamjena za vrijeme bolovanja

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:  Za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 3. kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 4.  je završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar.
Uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 5. je završena osnovna škola .

 Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj  kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od   kaznenih     djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- potvrdu o  podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) ne stariju od dana objave ovog natječaja

Priložene isprave dostavljaju se  u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 00Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 Rezultati natječaja biti će objavljeni na  mrežnim stranicama Škole   http://ljudevitgaj.hr

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo  prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri  zapošljavanja na temelju  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,(Narodne novine,broj157/13.152/14. i 39/18.) uz prijavu na  natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđivanom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje ,ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)  uz prijavu na natječaj dužan je osim   ispunjavanja  traženih uvjeta,  priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole.

 Osnovna škola Ljudevita Gaja

Krstova 99 31000 OSIJEK s naznakom «Za natječaj»

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 3. prosinca   2018. godine i traje do 11. prosinca  2018.

 

KLASA:112-07/18-07-01                                                                  Ravnateljica

URBROJ:2158-17-01-18-153                            dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić          

Osijek, 3. prosinca  2018.

 

 

 

 

 

 


E-dnevnik
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Anketa
Crno ili bijelo?Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
CMS za škole logo
Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek / Krstova 99, HR-31000 Osijek / os-ljgaja-os.skole.hr / skola@os-ljgaja-os.skole.hr
preskoči na navigaciju